நான் என்னை சிகிச்சை தனியார் முதிர்ந்த ஆபாச இந்திய ஒரு பெரிய கருப்பு சேவல்

காட்சிகள்: 155
Heya. நீங்கள் இங்கே பார்க்க எனக்கு தனியார் முதிர்ந்த ஆபாச இந்திய சில பெரிய கருப்பு சேவல், வலது? அது குளிர் மற்றும் நான் நீங்கள் அனுபவிக்க நம்புகிறேன் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து போது ஒரு வெள்ளை குஞ்சு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு பெரிய கறுப்பர் டிக்.