கொட்டில் 4 கழுவுமிடங்களில் holes இனிப்பு லிண்டா - அனைத்து 3 of ஆபாச முதிர்ந்த இரட்டை them!

காட்சிகள்: 140
லிண்டா ஆபாச முதிர்ந்த இரட்டை இனிப்பு, ஜார்ஜ் UHL, தாமஸ், நிக் கில் மாட் சிக்கலான